by a4web live-diagram-technics


Zeitungsleser Kopfblätter inkl. Muni +76920inkl. Schweizerinnen.ch
Ressort(1-6)-Lesende +101563inkl. StadtLangenthal.ch
inkl. Langenthal.eu
Zuwachs Zeitungslesende
des Medias Langenthaler.ch +190008Leser aus Kantonen +127487
TV-Programm-Leser +33682
 Info Bordcomputer
 Bordcomputer-Display2